0500-74 58 40 hej@betl.se

Information från Församlingsledningen med anledning av COVID-19

Senast uppdaterad: 11 mars 2020, kl 22.00

Många är oroliga över spridningen av Corona-viruset. Vi har de senaste söndagarna lyft detta i våra förböner och uppmanar till fortsatt förbön.

Församlingsledningen vill skicka med några råd kring hur vi bör förhålla oss i vår gemenskap den närmaste tiden.

Det som vi skriver nu kan ändras snabbt om riskläget förändras.

Vi vill uppmana dig att följa de råd och instruktioner som våra myndigheter meddelar.

Senare i detta brev finner du några användbara länkar.

Det är viktigt att visa hänsyn men inte medverka till att skapa fruktan. Vi påminns om att alltid leva i kärlek mot våra medmänniskor och att Jesus säger ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Som församlingsledning vill vi uppmana dig att den närmaste tiden visa stor hänsyn.

Detta kan handla om att vi inte hälsar i hand när vi träffas, att vi använder den handsprit som finns vid entrén till kyrkan och försöker att visa värme och kärlek, men under en tid med lite fysisk distans.

Information från Sjukvårdsupplysningen – kontakt med vården

Om du har allmänna frågor om Corona så kan du ringa 113 13 dygnet runt.

Om du är sjuk eller misstänker att du är sjuk ska du kontakta 1177. Du kan också finna information på deras hemsida (www.1177.se).

 

Information från Folkhälsomyndigheten

VI uppmanar dig som har frågor att ta del av informationen från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se). Där kan du bl a läsa:

Sjukvårdsupplysningen – kontakt med vården

Om du har allmänna frågor om Corona så kan du ringa 113 13 dygnet runt.

Om du är sjuk eller misstänker att du är sjuk ska du kontakta 1177. Du kan också finna information på deras hemsida (www.1177.se).

 

Om våra sammankomster i kyrkan

Sedan 2020-03-10 kl 14.00 bedömer Folkhälsomyndigeten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige vilket föranleder åtgärder från vår sida.

Regeringen vidtar en rad åtgärder. Bland annat kommer inga folksamlingar där över 500 personer samlas att genomföras.

Vi uppmanar därmed alla som besökt de områden som svenska myndigheter avråder från att resa till att stanna hemma och följa vår söndagförmiddagsgudstjänst via närradion. Detta inkluderar i dagsläget om du har besökt Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen i Österrike de senaste 14 dagarna. Om du har varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd i 15 minuter eller mer) med någon som rest i dessa områden de närmaste 14 dagarna som uppvisat någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär) uppmanar vi även dig att följa våra gudstjänster via närradion istället för att komma till gudstjänstlokalen. Detta gäller också för våra övriga samlingar i kyrkan även om vi då inte kan hänvisa till Radio Skövdes sändningar.

Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt, att lyssna till deras instruktioner och att inte röra dig bland folk. Uppvisar du något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt.

Vi har instruerat alla våra mötesvärdar och team att hålla god handhygien och att undvika att ta i hand. Vi förändrar också rutinerna kring fika, servering och liknande så att inte servering sker från gemensamma skålar, fat eller behållare.

Samtliga toaletter i Pingstkyrkan är utrustade med både handtvål och handsprit.

Som en förebyggande åtgärd ställer vi in samtliga nattvardsfiranden tillfälligt.

Församlingsledningen följer rekommendationerna om begränsning av folksamlingar. Om annat antal än 500 beslutas om så kommer vi att omgående informera om detta via vår hemsida (www.betl.se). Vi följer givetvis utvecklingen kontinuerligt och är redo att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

Gudstjänster och samlingar genomförs som schemalagt om inget annat meddelas.

Källor vi rekommenderar att du regelbundet uppdaterar dig från:

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

1177 – Vårdguiden https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation www.krisinformation.se

 

För Församlingsledningen
Pingstförsamlingen Skövde

Conny Brännberg, ordförande

 

 

Information from the Pentecostal Church in Skövde about COVID-19 (corona virus)

 Last updated: March 11 2020, 10 pm

Many are worried about the spread of the Corona virus. We have prayed in our services and will keep praying about the situation and ask for protection.

As leaders we want to give some advice on how we should behave in our congregation in the near future.

What we communicate now can change quickly if the risk situation changes.

We would like to encourage you to follow the advice and instructions provided by our authorities.

Later in this letter you will find some useful links.

It is important to be considerate but not cause fear. We are reminded to always live in love with our fellow human beings and that Jesus says ”all that you have done for one of these least you have done to me” and ”all that you have not done to one of these least of you, neither have you done me ”(Matthew 25).

As leaders, we would like to urge you to pay close attention in the near future.

This may be that we do not greet each other by shaking hands when we meet, that we use the hand spirit that is at the entrance to the church and try to show warmth and love, but for a time with some physical distance.

Information from the Health Information – contact with the healthcare system

If you have general questions about Corona, you can call 113 13 around the clock.

If you are ill or suspect that you are ill, please contact 1177. You can also find information on their website (www.1177.se).

Information from Folkhälsomyndigheten

We encourage you who have questions to access the information from the Public Health Agency (www.folkhalsomyndigheten.se) In English https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

 

 

About gatherings in our church

 

Since 2020-03-10 at 2 pm, the Public Health Agency assesses the risk of spreading the new corona virus as very high in Sweden, which causes measures on our part.

The government is taking a number of measures. Among other things, no public gatherings where over 500 people gather will be forbidden.

We therefore urge anyone who has visited the areas that Swedish authorities advise against traveling to stay at home and follow our Sunday morning worship service through local radio.

If you experience any of the symptoms, we urge you to contact the healthcare provider directly, to listen to their instructions and not to touch people. If you have any symptoms, you should not come to church, out of respect for your fellow human beings. Of course, we are happy to pray for you and help you as far as possible.

We have instructed all our meeting hosts and teams to keep good hand hygiene and to avoid shaking hands. We also change the routines around coffee and serving so that no serving is done from common bowls, saucers or containers.

All toilets in Pentecostal church are equipped with both hand soap and hand spirit.

As a preventive measure, we temporarily suspend all communion.

The church follows the recommendations on limiting public gatherings. If numbers other than 500 are decided on, we will immediately inform about this through our website (www.betl.se). Of course, we are constantly monitoring developments and are ready to take further action should this be necessary.

Our meetings are performed as scheduled unless otherwise announced.

From the leaders of the church,
through

Conny Brännberg, chairman