0500-74 58 40 hej@betl.se

Hur kommer framtidens kyrka se ut?

På denna sida kan du följa processen vi valt att kalla framtidens kyrka. 1972 flyttade vi in i vår nuvarande byggnad på Lögegatan 1. Detta skedde efter ett tomtbyte med Skövde Kommun som i gengäld tog över vår tomt på Trädgårdsgatan där Hotell Majoren ligger idag. När kyrkan fyllde 110 år 17/9 fyllde därmed även vår byggnad 50 år. Vi är oerhört tacksamma för de generationer som gått före och gett oss en så bra plats att samlas på. Samtidigt förändras behov och förutsättningar och vi ser nu över hur vi på bästa sätt kan skapa en mötesplats för de kommande 50 åren. Vare sig det handlar om utbyggnad och underhåll av nuvarande fastighet eller en omlokalisering till en ny tomt och ny byggnad.

Sackarias Näslund, projektledare
fastighet@betl.se

Varför?

För att vara en självklar del i samhället, framtidssäkra våra lokaler de kommande 50 åren och vara ett redskap som möjliggör visionen.
w

NÄSTA möte i församlingen

5/3 18.30-20.30  Årsmöte med inriktningsbeslut enligt projektgruppens rekommendation: Avsluta utredningen av nyetablering och börja fokusera helt på hur vi anpassar och använder vår befintliga huvudbyggnad på bästa sätt.

l

DOKUMENTATION

frågor & svar

Har du en fråga du vill få svar på? Maila fastighet@betl.se. Denna sida uppdateras löpande.

varför jobbar vi med frågan om nybyggnad/utbyggnad?

För att vara en självklar del i samhället, framtidssäkra våra lokaler de kommande 50 åren och vara ett redskap som möjliggör visionen. 

Vad händer i processen med byggnationen på kv. Diana och sjukhemmet?

Detaljplanen för KV. Diana (SLA parkering inkl. parken nedanför kyrkan) och Motorn 1 (sjukhemmet) vann laga kraft 2021-07-15, denna detaljplan tillåter byggnation av hus både i parken nedanför kyrkan och på sjukhemmets tomt till en höjd om +170 m över havet. Vilket kan jämföras med kyrktornet som har en höjd om + 160,6 eller entréplan till kyrkan som ligger på +148,3. Detta innebär att vi kommer bli rejält inklämda bakom hus som sträcker sig 10 m över vårt kyrktorn och 22 m över vårt entréplan. Parkeringsmöjligheten vid SLA kommer inte längre finns till vårt förfogande.  

Projektgruppen har varit i kontakt med Skeppsviken och de tyckte så sent som i slutet av 2022 att de har en solid kalkyl och sitter mer eller mindre på knappen för att börja sälja lägenheter.  

Finns det något behov av att bygga ut/skaffa nya lokaler?

Vi är många som är oerhört tacksamma över den fastighet vi idag har förmånen att förvalta på Lögegatan 1. Byggnaden är nu 50+ år och har genom åren använts flitigt för en rad olika samlingar och aktiviteter. När vi nu tar sikte på de kommande 50 år är det relativt många områden som vi ser har ändrats sedan kyrkan byggdes och som behöver förändras för att möta framtidens behov. Nedan listas tre exempel: 

Kids: Kids saknar idag lokaler som är anpassade för de behov som finns, vi är välsignade som under hösten 2022 sett över 60 barn i olika åldrar komma varje söndag. Ytan och mängden aktiviteter som går att genomföra i de lokaler vi idag har är begränsande och behöver ses över om vi ska kunna fortsätta växa.   

Foajé: Varje söndag ser vi nya människor komma till kyrkan, vi är oerhört tacksamma att vi har en foajé som tillåter oss att kunna ha mingelfika foajén, för att skapa en miljö där vi kan fånga upp nya människor och låta oss fortsätta växa behöver foajén byggas till och om. 

Socialt: Vårt sociala arbete växer vilket kommer framåt ställa krav på lokaler som går att anpassa för att passa denna verksamhet.

Hur ser underhållsbehovet ut för vår fastighet? på Lögegatan 1?

En generell siffra som vi fått presenterad är att den här typen byggnad och med denna ålder kommer kosta ungefär 800 000 kronor om året att underhålla, utöver driften. Stora investeringar som vi ser att vi behöver göra inom ett 10 års perspektiv är uppdatering och byte av ventilationssystemet, stambyte, byte av fönster och dörrpartier, utemiljön, nyckelsystem mm.

Hur ser våra möjligheter ut att bygga ut vår nuvarande lokal?

Den detaljplan som idag finns för Kybele 1 (Fastighetsbeteckning för kyrkan) säger att vi maximalt får bygga 1/3 av tomtens storlek (3411 m²) samt bygga i maximalt 2 plan, dagens kyrka har en byggyta om ca 860 m² och är ju endast delvis bebyggd i 2 plan (Med rätt tolkning får man in att källare inte räknas som ett våningsplan). Vilket innebär att om vi vill maximera vår byggrätt skulle vi kunna bygga ut ca 230 m² i tvåplan + källare samt bygga på en våning på de delar av kyrkan som inte redan är i två våningar + källare.  

Vem kan tänkas köpa vår befintliga fastighet på Lögegatan 1 om vi väljer att sälja?

I projektgruppen ser vi i dagsläget 2 köpare, Kommunen eller en fastighetsutvecklare som ser möjligheten att exploatera vår tomt med bostäder eller annan verksamhet. 

Vad är fastigheten på Lögegatan 1 värd?

Detta är en klurig fråga att svara på, man kan se det ur flera olika perspektiv men här ges två perspektiv. Kommunen värderar fastigheten baserat på en rad olika parametrar exempelvis hur stor byggnad och tomten är, detta jämförs med försäljningen av omkringliggande byggnader. Exakt hur de kommer klassa in en kyrka i deras beräkningsmodeller jobbar vi med att reda ut. Vad en fastighetsutvecklare är beredd att betala för fastigheten kommer helt baseras på vad och hur stort man får bygga på tomten, det förslag som projektgruppen tagit fram tillsammans med Göran Reierstam för att kunna föra en dialog med olika aktörer visar att det skulle vara möjligt att bygga bostäder om ca 9000 m² + garage. Vilket skulle ge någonstans kring 18 miljoner utifrån tomtpriser i Skövde från 2022. 

Kommer vi inte hamna väldigt långt utanför stadskärnan om vi väljer att bygga nytt?

Projektgruppens utgångspunkt är att vi som kyrka bör ligga centralt, annars ser vi det inte alls lika attraktivt att genomföra en omlokalisering. Vi ska vara lättillgängliga och vi anser också att vi har en viktig del i samhällsutvecklingen. Vi bidrar med rörelse och verksamhet som skapar trygghet i samhället vilket även tjänstemännen på Skövdekommun har sett värdet av och därför lyfter fram exempel på tomter som ligger centralt. 

Ska kyrkan bedriva affärsverksamhet så som hotell/hyreshus/kontor/Restaurang?

Högst troligt inte. Kyrkans vision är ”En kyrka människor vill bli en del av” det finns risk att vi missar vårt viktigaste syfte om vi gör oss beroende av affärsverksamheter som inte är en del av vår kärnverksamhet. Vi tror däremot att vi kan bygga tillsammans med en eller flera andra aktörer som ex. förvaltar och driver hotell, hyreshus, bostadsrätter mm. i direkt anslutning till kyrkan och på så sätt komma åt synergieffekter som gör att vi får mer för pengarna vid en nybyggnation.  

Vad innebär det att använda kyrkan som bullerplank, vad innebär det och är inte det riskabelt?

Det innebär att kyrkan placeras på en plats där det förekommer mycket ljud där det inte är möjligt att bygga ex. bostäder men genom att vi bygger kyrkan så skapar vi en barriär som gör att man kan bygga bostäder bakom oss. Detta är en vanlig lösning när man idag planerar nya stadsdelar, man lägger ofta butikslokaler och kontor närmast huvudgator och järnväg för att sedan bygga bostäder bakom dessa byggnader. Som kyrka har vi betydligt lägre krav gällande buller jämfört mot bostäder där man ska kunna sova på ett tillfredställande sätt. Vi ser det i stället som en möjlighet att få komma riktigt centralt där vi syns och är lättillgängliga. Visst finns det en risk kring att vi får en högre byggkostnad för att hantera vissa problem men kan i det här läget inte stoppas oss från att utreda saken vidare.  

Kan vi tänka oss att hyra en lokal?

Nej, i projektgruppen har vi landat i att vi tror det bästa för kyrkan över tid är att vi äger våra egna lokaler. 

Hur mycket kommer en ny kyrka att kosta?

Detta är en fråga som vi i projektgruppen jobbar med och hoppas under 2023 kunna ge en indikation inför ett inriktningsbeslut. 

Hur mycket måste vi samla in till en ny kyrka?

Projektgruppen jobbar med att upprätta en affärsplan för att kunna komma med en indikation inför inriktningsbeslutet.

l

PRocess

1989 Projektet ”Från vaggan till graven” faller på målsnöret

>2019 Tankar om att bygga ut foajén rör sig i kyrkan

Höst 2019 Simon presenterar drömmen om en utbyggd kyrka

2020 Sackarias utses till projektledare för ”Framtidens kyrka”

2020-2021 Processen bromsas upp av pandemin

Höst 2021 Pengar avsätts för Framtidens kyrka genom Hjärta För Huset

Jan 2022 Projektgruppen omformas och påbörjar ett strategiskt arbete

Vår 2022 Grundlig utredning av utbyggnadsmöjligheter

Maj-Okt 2022 Processen vidgas till att inrymma även omlokalisering

Okt 2022 Arbetet presenteras i DNA med både utbyggnadsmöjligheter och scenariot med omlokalisering.

Okt-Jan 2022-2023 Strategiska möten sker med kommun och byggaktörer

Jan 23 Framtidssöndag där processen presenteras och diskuteras i kyrkan.

Jun 23 Samtalskväll där projektgruppen presenterar skisser på ev nyetablering på annan central tomt i Skövde efter samtal med kommunen.

Sep 23 Samtalskväll där processen med Framtidens kyrka kopplas samman med planerna ett etablera ett socialt center under namnet VÅRT HUS.

Okt-dec 23 Projektgruppen arbetar för att konkretisera underhållsbehov/utbyggnadskalkyl för befintlig huvudbyggnad, finansieringsmodell vid nybyggnation samt ett lokalprogram.

Dec 23 Projektgruppen presenterar sina slutsatser för församlingsledningen med rekommendationen satsa på att vara kvar och utveckla vår befintliga byggnad.

Jan 24 Framtidssöndag där processen presenteras tillsammans med en rad andra förslag inför årsmötet. 

Utbyggnad?

Ett alternativ som vi undersökt är att bygga ut nuvarande fastighet för att få en större och rymligare foajé, bättre utrymmen för KIDS och Youth samt en ny ”församlingsvåning” ovanpå nuvarande foajé. En sådan utbyggnad skulle kunna se ut såhär.